ประกาศผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอบแข่งขันรอยที่ 1) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ 

และสอบแข่งขันรอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2550
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 776 คน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 814 คน
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 702 คน
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 701 คน

ตึกเด็ก ซอยนพรัตน์

โทรศัพท์  0 3826 0999 , โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6148 0999

ซอยนพรัตน์  17 / 192  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000 


Copyright 2005 by Thaithip Group 
All rights reserved.